Általános Szerződési Feltételek
A webwise Hungary Kft. (4024 Debrecen, Kossuth u 8.; Cg: 09-09-004726; Adószám: 11550176-2-09; Képviseli: Gulyás Ákos Sándor) mint Szolgáltató a Szerződésben meghatározott cloud Hoszting szolgáltatás mint Szolgáltatás biztosítását vállalja a Megrendelőlapon meghatározott Előfizető részére.

1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
Szolgáltató: webwise Hungary Kft.

ÁSZF: jelen Általános Szerződési Feltétek Cloud szolgáltatásra

Megrendelőlap: a Szerződés és a Szolgáltatás egyedi paramétereit és adatait tartalmazó, az ÁSZF alapján létrejött egyedi megállapodás részét képező dokumentum a Szolgáltatás Előfizető általi igénybevételére.

Előfizető: a Megrendelőlapon meghatározott természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki vagy amely a Szolgáltatást igénybe veszi.

Költségviselő: A Szerződés alapján nyújtott Szolgáltatások ellenértékének a Megrendelőlapon megjelölt fizetője (számlafizető).

Nyilvántartó: A domainek kezelője (őrzi, fenntartja, hozzáférhetővé teszi a közdomainek alatt delegált domainekkel kapcsolatos adatokat).

Regisztrátor: A Nyilvántartó által felhatalmazott szolgáltató szervezetek valamelyike, amely a domaint igénylő vagy használó ügyfél szabad választása és megbízása alapján az ügyféllel szerződéses viszonyban állva a domain delegálással, regisztrálással és domain-fenntartással kapcsolatos ügyeket intézi.

Rendelkezésre állás: 99,5 % / hó

Szerződés: a Szolgáltatás igénybevételére az Előfizető és a Szolgáltató között létrejött megállapodás, amely az ÁSZF-ből, annak mellékleteiből és a Megrendelőlapból áll.

Cloud Szerver szolgáltatás: a Szolgáltató által nyújtott, felhő (cloud) szolgáltatáson alapuló, rugalmasan skálázható virtuális infrastruktúra szolgáltatás, amelynek keretében Szolgáltató előre beállított számítási kapacitást (infrastruktúrát: processzorkapacitás, memóriakapacitás, virtuális tárhely, hálózati hozzáférés stb. kombinációját) bocsát Előfizető részére. A Szolgáltatás technikai paramétereit Előfizető önkiszolgáló módon maga állíthatja be. Az Előfizető nem kezeli vagy karbantartja az alapul fekvő fizikai infrastruktúrát, azonban kezeli és karbantartja az elérhetővé tett operációs rendszert, tárhelyet, telepített programokat és egyéb virtuális eszközöket.

Cloud Hoszting szolgáltatás: A Szolgáltató Cloud Hoszting szolgáltatását osztott hoszting szolgáltatásként ún. shared hosting szolgáltatásként nyújtja. Az osztott hoszting azt jelenti, hogy a Szolgáltató kiszolgálóinak erőforrásait több felhasználó között osztja el. Az előfizető ilyen felhasználóként veszi igénybe, használja azt. Szolgáltató a Cloud Hoszting szolgáltatását felhő alapú infrastrukúrája segítségével nyújtja Előfizetőnek.

Domain név delegálás és domain név fenntartás: Szolgáltató Előfizető részére internetes domain név regisztrációt biztosít, az általa igényelt domain neveket – amennyiben az lehetséges – rögzíti a domain név végződést (a továbbiakban TLD, ilyennek tekintendő például a .hu) kezelő domain regisztrációs szervezet (a továbbiakban Nyilvántartó) adatbázisában (a továbbiakban delegálja), illetve a delegálást fenntartja
Díjszabás: a Szerződés alapján a Szolgáltatás igénybevételére tekintettel Előfizető által fizetendő díjakat tartalmazó, a Szolgáltató által a Szolgáltatás honlapján közzétett dokumentum, amely az ÁSZF részét képezi.
Fél vagy Felek: Szolgáltató és Előfizető külön-külön vagy együttesen.

2. SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK
2.1. CLOUD SZERVER ÉS CLOUD HOSZTING SZOLGÁLTATÁS:
Előfizető a Szolgáltatás keretében nem az érintett hardver- vagy szoftvereszköz felett, csak az eszköz egyes erőforrásai felett szerez korlátozott, a Szerződésben meghatározott terjedelmű rendelkezési jogot.
Előfizető jogosult a Szolgáltatás keretében bérelt virtuális infrastruktúrán programokat futtatni, alkalmazásokat indítani, harmadik személy számára a szerver erőforrásait használó szolgáltatásokat nyújtani. Ezen tevékenysége során nem folytathat a Büntető Törvénykönyvbe ütköző vagy egyébként jogellenes cselekményt. Jogellenes cselekménynek minősülnek különösen a fogyasztói jogokat, a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, valamint mások személyhez fűződő jogait sértő felhasználások.
Előfizetői a Szolgáltatás keretében nem jogosult a szervert fizikai szinten tároló helyszínre belépni, az eszközhöz fizikailag hozzáférni. Az adatok kizárólag elektronikus úton hozzáférhetők Előfizető számára.
Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a Szolgáltatás keretében Előfizető által feltöltött tartalmakról – a technológiából fakadóan készülő másolatkészítést kivéve – nem készít biztonsági mentéseket. Amennyiben Előfizető biztonsági mentést igényel, úgy arról saját hatáskörben kell gondoskodnia (a beépített backup funkcióval vagy más módon, pl. saját infrastruktúrájával).
A Szolgáltatás részletes technikai feltételeit, szolgáltatásminőségi követelményeit, valamint a Szolgáltatáshoz kapcsolódó támogatási szolgáltatásokat (ideértve a karbantartási ablakokat is) a Szolgáltatás honlapja tartalmazza. Szolgáltató jogosult e technikai paraméterek egyoldalú módosítására, az alábbiak szerint:
ha a módosítás alapjaiban érinti a Szolgáltatás jellemzőit, úgy azokat Szolgáltató az ÁSZF módosítás szabályai szerint jogosult egyoldalúan módosítani;
ha a módosítás nem érinti alapjaiban a Szolgáltatás jellemzőit, úgy azok módosítása nem igényli a ÁSZF módosítását, azokat Szolgáltató bármikor jogosult egyoldalúan módosítani.
Ha az adott hónapban a Szolgáltató nem teljesíti a vállalt rendelkezésre állást, úgy Előfizető díjvisszatérítésre jogosult, az alábbiak szerint. A díjvisszatérítés mértéke a vállalt rendelkezésre állás alulteljesítése után 1%-os alulteljesítésenként az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódó havidíj 10%-a, de legfeljebb összesen az adott havi havidíj 100%-a. Éves díjfizetés esetén havidíj alatt az éves díj 1/12 része értendő. Szolgáltató a díjvisszatérítést a következő számlá(ko)n írja jóvá.
Szolgáltató felhívja Előfizető figyelmét, hogy amennyiben valamely funkció vagy komponens „Beta” vagy hasonló jelzéssel üzemel, az ilyen funkció még nem esett át teljeskörű tesztelésen, ezek működése nem garantált. A vállalt rendelkezésre állás vagy más szolgáltatási szint az ilyen funkciókra, illetve komponensekre nem terjed ki.
Szolgáltató jogosult (de nem köteles) a szerveren Előfizető által futtatott programokat a törvényességi szempontok betartása miatt időközönként ellenőrizni. Amennyiben észleli, hogy az Előfizető megsérti a Magyar Köztársaság szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó jogszabályait vagy más a Büntető Törvénykönyvbe ütköző cselekményt folytat, úgy jogosult a Szolgáltatás felfüggesztésére vagy korlátozására, és a Szerződés azonnali hatályú felmondására.
Az Előfizető minden elvárható intézkedést megtesz spammelés megakadályozására.
Az Előfizető elfogadja az Internet Szolgáltatók Tanácsa (ISzT) által támogatott hálózathasználati irányelveket, melyek a http://www.iszt.hu/iszt/aup.html lapon meghirdetésre kerültek.
Felek a Megrendelőlapon rögzíthetik, hogy Előfizető vállalja, hogy valamely időszakon belül a Szerződést nem szünteti meg (a továbbiakban: Hűségidőszak). Felek ilyen esetben a Megrendelőlapon rögzítik a Szolgáltató által a Hűségidőszakra tekintettel vállalt kedvezményeket és azok értékét. Szolgáltató a kedvezményt úgy is nyújthatja, hogy valamely kapcsolódó szolgáltatást ingyenesen vagy kedvezményesen biztosít.
Amennyiben Előfizető Hűségidőszakot vállalt és a Hűségidő lejárta előtt a Szerződés azért szűnik meg, mert azt (a) Előfizető azt rendes felmondással megszüntette vagy (b) Szolgáltató rendkívüli felmondással megszüntette, úgy Előfizető köteles a kapott kedvezményt kötbérként egyösszegben Szolgáltató részére megfizetni. Előfizető általi felmondás esetén ezen összeg megfizetése a felmondás hatályosulásának feltétele. Szolgáltató a befizetésről számlát állít ki.

2.2. DOMAIN NÉV DELEGÁLÁS ÉS DOMAIN NÉV FENNTARTÁS:
Szolgáltató Előfizető igénybejelentését a Szolgáltató által üzemeltetett http://mobilxcloud.hu/ oldalon lévő online űrlap hiánytalan kitöltésével, aláírásával és az igénylőlapon felsorolt csatolandó dokumentumok Szolgáltatóhoz való eljuttatásával teheti meg.
Az Előfizető által aláírt Megrendelő Lap jelen ÁSZF tudomásul vételével együtt felek közötti szerződésnek tekintendő. A Megrendelő Lapon szereplő adatok valódiságát Előfizető szavatolja, azokért teljes felelősséggel tartozik, azok megváltozását haladéktalanul köteles Szolgáltató felé bejelenteni, illetve ezen kötelezettsége elmulasztásából adódó károkért korlátlan felelősség terheli.
Szolgáltató a beérkezett igényeket megvizsgálja, majd a szükséges feltételek teljesülése, illetve esetleges nem teljesülése esetén is legkésőbb a következő 2 munkanapon belül értesítést küld e-mail útján Előfizető felé a Megrendelő Lapon meghatározott kapcsolattartási e-mail címre az igény befogadásáról, illetve annak teljesíthetetlenségéről avagy hiánypótlás szükségességéről.
Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben nem kap sem pozitív sem negatív visszajelzést Szolgáltatótól a domain név delegálási eljárás megindításával kapcsolatban, úgy Szolgáltató felelősséget nem vállal az Előfizető által Szolgáltatóhoz eljuttatott dokumentumok elvesztésével, sérült állapotban való érkezésével, illetve meg nem érkezésével kapcsolatosan.
Szolgáltató amennyiben a domain név delegálásához szükséges feltételek teljesülnek, úgy a domain név delegálását a TLD-nek megfelelő Nyilvántartó adatbázisában megkezdi, majd erről e-mail útján értesíti a Megrendelő Lapon megadott kapcsolattartó személyt. Amennyiben a domain név nem delegálható, úgy a delegálás visszautasításáról email útján értesítést küld az Előfizető által a Megrendelő Lapon szereplő kapcsolattartó személy e-mail címére.
Szolgáltató nem vállal felelősséget az Előfizető értesítéséért, amennyiben a Megrendelő Lapon megadott kapcsolattartási e-mail cím nem elérhető, illetve rendeltetésszerű használatra nem alkalmas. Ebben az esetben Előfizető Szolgáltató ügyfélszolgálatán, illetve olnine ügyfélkapuján keresztül kaphat felvilágosítást az igény beérkeztéről, illetve annak elbírálásáról.
Előfizető tudomásul veszi, hogy a különböző TLD-ket kezelő szervezetek anyaországuk törvénykezésénekmegfelelően további szabályokat és feltételeket szabhatnak a domain nevek bejegyzésével, működtetésével, meghosszabbításával és egyéb üzemeltetésével kapcsolatban. Szolgáltató minden segítséget és tájékoztatást megad Előfizetőnek a megfelelő előírások teljesítéséhez, azonban nem kötelezhető a Nyilvántartó szervezetek által felállított nyelvi korlátok leküzdésére, tolmácsolásra, a kért igazolások lefordítására, illetve bármely egyéb, a domain név a delegálási eljárást közvetlenül nem befolyásoló tevékenység elvégzésére.
A Szolgáltató a domain név igénylőlap beérkezésétől számított 2 munkanapon belül eljuttatja a beérkezett Megrendelő Lapot és a szükséges igazolásokat a Nyilvántartóhoz. Nyilvántartó a delegálást érintő döntésének kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül Szolgáltatónak e-mail útján értesítést küld a domain név delegálásának sikerességéről, illetve sikertelenség esetén annak okáról. Szolgáltató a mindenkori delegálási eljárás napokban mért várható hosszát weboldalán közzéteszi, annak Nyilvántartó általi be nem tartásából adódó károkért felelősséget nem vállal.
Előfizető a domain név delegálásáért a Szolgáltató mindenkori árlistájában szereplő díjat köteles megfizetni.
Előfizető jogosult a delegálásra vonatkozó szerződését bármikor, indoklás nélkül felmondani. A felmondási idő lejártát követően a domain delegálás megszűnik, majd a domain név az adott TLD-re vonatkozó szabályzás szerint felszabadul, tehát más igénylők részére ismételten delegálható lesz.
Előfizető a szerződésből eredő jogait másra átruházhatja, azonban ennek feltétele, hogy Előfizető helyébe lépő Új Előfizető a jelen szerződésben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el, illetve az új delegálás ne ütközzön a vonatkozó TLD-nek megfelelő szabályzásba. Az átruházás akkor hatályos, ha a delegálási szerződést a Szolgáltató az Új Előfizetővel megköti és az átruházás tényét a megfelelő Nyilvántartó rendszerében rögzítette.
ELŐFIZETŐ A MEGRENDELŐ LAP BENYÚJTÁSÁVAL JÓVÁHAGYÓLAG KIJELENTI A KÖVETKEZŐKET:
a Szolgáltató és a Nyilvántartó döntéseit a domain név delegálásával kapcsolatban elfogadja
a domain név delegálását a saját felelősségére és kockázatára igényli, így sem a Szolgáltatót, sem pedig a Nyilvántartót nem terheli felelősség sem a domain delegálásából, sem pedig pedig annak elutasításából, felmondásából, felfüggesztéséből vagy visszavonásából esetlegesen keletkező közvetlen vagy közvetett károkért
egyedül felelős az igényelt domain név megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek esetleges következményeiért. A Szolgáltató vagy a Nyilvántartó a választott név ellenőrzésére, jogszerűségének semminemű vizsgálatára nem köteles a delegálási eljárás során. Amennyiben bármely harmadik személy a Szolgáltatóval vagy a Nyilvántartóval szemben igényt próbál érvényesíteni, Előfizető vállalja, hogy a helyükbe lép, illetve ha ennek akadálya van, akkor minden segítséget megad a részükre a követeléssel szembeni védekezéshez.
a delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain névnek és jelentéstartalmával megválasztásával, használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből következő költség alól mentesíti a Nyilvántartót és/vagy a Szolgáltatót és mindent elkövet annak érdekében, hogy a Nyilvántartót és a Szolgáltatót semminemű érdeksérelem ne érje.
a domain név megválasztásának terén az elvárható legnagyobb gondossággal jár el, és szavatolja, hogy az általa választott domain név, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait, például: névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szerzői jogát, stb. nem sérti. Ha ilyen jogsértésről tudomást szerez, a domain névről önként lemond, illetve más domain nevet választ.
Az Előfizető jóváhagyólag hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő Lapon közölt bármely információt a Nyilvántartó és a domain név Regisztrátorok az Internet regisztrációs szokásoknak megfelelően nyilvánosan kezeljenek és kijelenti, hogy az ott megnevezett személyek hozzájárulásával rendelkezik, továbbá ahhoz, hogy az igénnyel kapcsolatos per tényét Nyilvántartó ugyanígy nyilvánosságra hozza.

FELEK MEGEGYEZNEK, HOGY A SZOLGÁLTATÓ TÖRLI A DELEGÁLÁST, AMENNYIBEN:

Előfizető a szerződést felmondja, azon a napon, amikor erről Nyilvántartó tudomást szerez. Felmondásnak minősül a Szolgáltató on-line domain meghosszabbítási rendszerében történő felmondás, illetve a domain név meghosszabbításának elmulasztása.
bíróság azt jogerős határozatában elrendeli, azon a napon, amikor erről Nyilvántartó tudomást szerez
a delegálásra vonatkozó szerződés megszűnik és arra Előfizető más Regisztrátorral a nyitva álló határidőn belül nem köt új szerződést, illetve ilyenről a Nyilvántartó tudomást nem szerez
a fenntartási díjat Előfizető a Megrendelő Lapon szereplő Előfizető/Költségviselő címére küldött számla ellenére nem fizeti meg az esedékességet követő 15 napon belül
Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató akkor is jogosult a domain név delegálását megszüntetni, ha a Szolgáltató által üzemeltetett internetes on-line ügyfélszolgálatán keresztül Előfizető a felszólítás ellenére sem jelzi azon szándékát, hogy a domain név delegálását meghosszabbítani kívánja. A meghosszabbításról szóló értesítést Szolgáltató rendszere az Előfizető által az igénybejelentéskor/szerződéskötéskor megadott kapcsolattartási e-mail címekre küldi ki automatikusan. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal ezen e-mail címek nem-, avagy hibás működéséből adódó károkért. Szolgáltató az Előfizető kérésére díjmentes felvilágosítást nyújt a domain név aktuális állapotáról, utólagos meghosszabbításának szükségességéről és ennek plusz anyagi vonzatáról az ügyfélszolgálatán.
Szolgáltató tájékoztató jelleggel kereső szolgáltatást üzemeltet ügyfélszolgálati weboldalán a domain nevek delegálhatóságának előzetes ellenőrzésére, azonban ez nem tekinthető hiteles forrásnak arra nézve, hogy a domain delegálása kivitelezhető-e.
Mivel a domain delegációs rendszer elosztott rendszer, így Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal a domain név Előfizető általi delegálhatóságának ellenőrzése, illetve a Megrendelő Lap benyújtásának időpontjában delegálhatónak tekinthető domain nevek időközben harmadik személy tulajdonába kerülése esetén.
Több azonos domain névre vonatkozó igény esetén Szolgáltató az igények hiánytalan beérkezési sorrendjében indítja meg a domainek delegálási eljárását.
Az előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltatónál bármely igénybe vett Szolgáltatásnál 30 napot meghaladó számlatartozása áll fenn, a szolgáltató megtagadhatja az új domain nevek regisztrációját illetve már regisztrált domain nevek meghosszabbítását mindaddig, amíg az Előfizető a számlatartozását nem rendezi.
A szolgáltató ilyen esetben mind az on-line felületen mind e-mailben értesíti az Előfizetőt.

A .HU TLD-RE VONATKOZÓ MEGKÖTÉSEK:
Előfizető a Megrendelő Lap Szolgáltatóhoz történő eljuttatásával kijelenti, hogy ismeri és magára nézve kötelezőnek fogadja el a Domainregisztrációs Szabályzatot ( http://www.domain.hu/domain/szabalyzat.html )
A választott domain név választhatóságával kapcsolatos vita esetén a Szolgáltató a Tanácsadó Testület döntésének veti alá magát. A döntést az Előfizető, illetve az igénylést vitató harmadik személy kezdeményezése alapján, a Tanácsadó Testület eljárási díjának befizetését követően a Szolgáltató szerzi be.
Felek a domain név delegálására vonatkozó szerződés hatályával, az abban szereplő jogokkal és kötelezettségekkel, a domain név delegálásával, használatával kapcsolatos vitás kérdésekben aláveti magát a Nyilvántartó által támogatott Eseti Választottbíróság döntésének, amely bíróság a vitát jogerős bírói ítélet hatályával bírálja el.

A .EU TLD-RE VONATKOZÓ MEGKÖTÉSEK:
Előfizető a Megrendelő Lap Szolgáltatóhoz való benyújtásával kijelenti, hogy ismeri és magára nézve kötelezőnek fogadja el a .eu domain nevek hivatalos karbantartó szervezete, az EURid által a www.eurid.eu weboldalon közölt feltételeit, kikötéseit és korlátozásait, különös tekintettel az igénylőre és az igényelhető domain nevekre vonatkozó megkötések és rendelkezések tekintetében. További aktuális információk a http://www.eurid.eu/en/euDomainNames oldalon találhatók.

A választott domain név választhatóságával vagy delegálhatóságával vagy használatával kapcsolatos vita esetén a Szolgáltató az EURid által kijelölt vitarendező testület (továbbiakban: ADR) döntésének veti alá magát. Az ADR döntését az Előfizető minden esetben magára nézve kötelezőnek fogadja el. Az ADR-ről további aktuális információk a http://www.arbcourt.cz/adreu/ címen érhetők el.
A TOVÁBBI DELEGÁLHATÓ TLD-K:
Szolgáltató minden esetben ügyfélszolgálati weboldalán teszi közzé az aktuálisan delegálható TLD-k listáját és díjszabását, amely ár a delegálás megrendeléskor értendő.

3. DÍJFIZETÉS
A Szolgáltatás igénybevételéért Előfizető – választása szerint – havonta vagy évente előre díjfizetésre köteles. Az Előfizető által fizetendő díjak összegét a Szolgáltató által közzétett mindenkori Díjszabás tartalmazza. Az esetleges egyszeri díjakat Szolgáltató azok felmerülését követő következő számlában számlázza ki Előfizetőnek.
Meghatározott esetekben a fenti díjazási rend helyett Előfizető – a Felek megállapodása szerint – a tényleges igénybevétel után fizet díjat. Ilyen esetben a díj havonta utólag fizetendő.
Amennyiben a Megrendelőlapon Előfizető EUR vagy USD alapú díjfizetést választott, úgy a Díjszabásnak a kérdéses pénznemben megadott díjai irányadók, valamint a számlázás is a megadott pénznemben történik.
Amennyiben Előfizető a Megrendelőlapon Költségviselőt adott meg, úgy a díjfizetéssel összefüggő rendelkezések a Költségviselőre megfelelően alkalmazandók. Költségviselő és Előfizető egyetemlegesen felelős a Szolgáltatás igénybevételi feltételeinek betartásáért, különös tekintettel a kapcsolódó díjak megfizetésére.
A Szolgáltató a számlázási időszak kezdete előtt legalább 10 nappal Előfizető vagy Költségviselő részére az esedékes díjról proforma számlát állit ki.

AZ ELŐFIZETŐ VAGY KÖLTSÉGVISELŐ AZ ESEDÉKES DÍJAT AZ ALÁBBIAK SZERINT, A TÁRGYHÓ 5. NAPJÁIG KÖTELES MEGFIZETNI:
a Szolgáltató OTP Bankszámlájára (11738008-29905258) történő átutalással,
az Előfizető külön igénybejelentése alapján készpénzben,
bankkártyás fizetéssel,
PayPal fizetéssel, vagy
a Szolgáltató által esetlegesen elérhetővé tett egyéb fizetési módokon.
Szolgáltató a fenti átutalási bankszámlaszámot megváltoztathatja írásban bejelentve minimum 15 nappal az esedékes fizetés előtt.
A kifizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor az a Szolgáltató bankszámláján a számla szerinti pénznemben teljes összegben jóváírásra kerül. A Szolgáltató ezzel egy időben az Előfizető számára a proforma számlát felváltó hiteles számlát állít ki,
Előfizető akkor is köteles az esedékes rendszeres díjat határidőben megfizetni, ha e határidőig a vonatkozó proforma számlát nem kapta kézhez; köteles azonban ilyenkor haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót.
Az Előfizető késedelmes fizetés esetén késedelmi kamat fizetésére köteles, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat 7%-kal növelt összege.
Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, ha az Előfizető általi fizetés a fizetésben közreműködő szolgáltató (PayPal, fizetési gateway, posta) hibájából nem kerül jóváírásra vagy adminisztrálásra Szolgáltatónál.
Ha Előfizető a Szerződés alapján Szolgáltatónak fizetendő díjakkal a Szolgáltató emailben vagy írásban megküldött fizetési felszólítása ellenére 10 napot meghaladó késedelembe esik, úgy Szolgáltató az első fizetési felszólítást követő 9. naptól kezdve jogosult a Szolgáltatást felfüggeszteni vagy korlátozni. A díjak fizetésére Előfizető a felfüggesztés vagy korlátozás időtartama alatt is teljeskörűen köteles.
Előfizető legfeljebb naptári félévente egy alkalommal jogosult legfeljebb 15 napos fizetési haladékot igényelni. A fizetési késedelemre vonatkozó rendelkezések kizárólag akkor nem alkalmazandók, ha a fizetés esedékességéig Szolgáltató jóváhagyta Előfizető fizetési haladék iránti kérelmét.
Szolgáltató az Előfizető választása szerint papír alapú számlát, vagy a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelő hiteles elektronikus számlát állít ki a díjról.

 

4. ADATVÉDELEM
Jelen ÁSZF-ben foglaltakon kívül az adatkezelésre, adatvédelemre az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak az irányadóak.
Szolgáltató tájékoztatja az Előfizetőt, hogy amennyiben az Előfizető a Szolgáltatás igénybevétele során személyes adatok kezelését valósítja meg, úgy ezzel kapcsolatosan Szolgáltató az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011, évi CXII. tv. alapján adatfeldolgozónak minősül.

 

5. FELELŐSSÉG
Az Előfizető a Szolgáltatást kizárólag jogszerű célra és módon veheti igénybe. Előfizető felelősséggel tartozik az általa a Szolgáltatónak vagy harmadik személyeknek okozott károkért és egyéb esetleges jogsértésekért (SPAM, phishing, szellemi alkotások védelmének megsértése, DDoS).
A Szolgáltató nem felel azért, ha partnerszolgáltatói (akiktől hálózati elérési szolgáltatást veszi igénybe) hálózati incidens miatt korlátozzák, szűrik a forgalmat. Az Előfizető mindent megtesz azért, hogy olyan esemény ne következzen be, mely más szolgáltatók számára is biztonsági eseményt jelent vagy kárt okoz.
A Szolgáltató nem felel azokért a károkért, melyek az Előfizetőt a Szolgáltatás korlátozásának következtében érik.
Az Előfizető minden elvárható módon köteles akadályozni azt, hogy szerzői jogilag védett alkotások illegálisan kikerüljenek hálózatáról vagy oda bekerüljenek. A Szolgáltató szoftvergyártó vagy képviselete által bejelentett jogsértés esetén a Szolgáltatást korlátozhatja, vagy indokolt esetben a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.
Bizonyítottan a Szolgáltató hibájából előállt adatvesztés esetén Előfizető kártérítési igénybejelentése alapján Szolgáltató visszatéríti az érintett Szolgáltatásra eső tárgyhavi díj összegét. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások nyújtásának sajátosságai miatt Szolgáltató ezen túlmenően nem felel az adatvesztésből vagy az elmaradt haszonból származó károkért, illetve a keletkezett károk kiküszöböléséhez szükséges költségekért.
A Megrendelőlap esetleges eltérő rendelkezése hiányában Szolgáltató előző bekezdés körébe nem tartozó, Szolgáltató felelősségi körébe tartozó káreseményekért való felelőssége is korlátozott, az legfeljebb az Előfizető által a Szerződés alapján Szolgáltatónak fizetendő 3 havi rendszeres díj összegéig terjed.
A fenti korlátozások nem vonatkoznak a szándékosan, súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életben, testi épségben, egészségben okozott károkra. A Szerződés szerinti díjak a jelen pont szerinti felelősségkorlátozásra is tekintettel kerültek megállapításra.
Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás keretében Interneten elérhetővé tett vagy továbbított állományok, nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatások tekintetében az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker. tv.) alapján Előfizető minősül a tartalomért felelős szolgáltatónak.
Szolgáltató az előző bekezdés szerinti tartalmak tekintetében az Eker. tv. szerinti közvetítő szolgáltatónak minősül, így nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben Szolgáltató a fent hivatkozott tartalmak tekintetében az Eker. tv. 13. § (1) bekezdés szerinti, jogsértésre hivatkozó értesítést kap kézhez, úgy a továbbiakban az Eker. tv. 13. §-a szerinti intézkedések (értesítési-eltávolítási eljárás) szerint jár el. Előfizető tudomásul veszi, hogy ebben az esetben Szolgáltató nem felelős az érintett információ eltávolításáért vagy az ahhoz való hozzáférés nem biztosításáért.
A fent hivatkozott tartalmakkal kapcsolatos, Szolgáltatóval szemben harmadik személyek általi igényérvényesítés esetén Előfizető köteles Szolgáltató helyébe lépni, illetve – ha ennek akadálya van – minden segítséget megadni részére a követeléssel szembeni eredményes védekezéshez. Előfizető az ilyen eljárások költségeit Szolgáltatónak köteles megtéríteni, illetve hogy mindent elkövet annak érdekében, hogy Szolgáltatót érdeksérelem ne érje.
Előfizető a polgári jog szabályai szerinti teljes kártérítési felelősséggel tartozik az általa a Szolgáltató adataiban okozott minden kárért.
Egyik Fél sem felel a Szerződés szerinti kötelezettsége nem, vagy hibás teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, mindkét Fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis major) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését. Ilyen körülmények: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, árvíz, tűzvész, villámcsapás, illetve más természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés.

 

6. A SZERZŐDÉS HATÁLYA ÉS MEGSZŰNÉSE
A Szerződés aláírása napján lép hatályba, és határozatlan időbeli hatályú.
A Szerződést bármely Fél indokolás nélkül felmondhatja írásban 30 napos felmondási idővel, de legkorábban a következő számlázási időszak utolsó napjára. Előfizető általi felmondás esetén a felmondás érvényességének feltétele, hogy Előfizetőnek ne legyen lejárt díjtartozása vagy (előrefizetéses díjkonstrukció esetén) esedékes díjbekérője. A felmondási időszak végéig Szolgáltató köteles a Szolgáltatásokat nyújtani, az Előfizető pedig a vonatkozó díjakat kifizetni.
A Szerződést bármely Fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha a másik Fél a Szerződésből fakadó kötelezettségét súlyosan megsérti. Előfizető általi súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha Előfizető a Szerződés alapján igénybevett Szolgáltatásokért járó ellenérték megfizetésével 30 napon túli késedelembe esik.
A Szerződés felmondása írásban, emailben vagy a Szolgáltatás vonatkozó felületén tehető meg. Előfizető a Szerződés felmondására kizárólag akkor jogosult, ha nincs fennálló díjtartozása.
Az Előfizető a Szerződés megszűnéséig köteles a Szolgáltatás keretében általa feltöltött programokat és adatokat eltávolítani. A Szerződés megszűnésekor az ilyen programok és adatok automatikusan törlésre kerülnek

 

7. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
Előfizető az erre a célra rendelt online szolgáltatási felületen jogosult az általa igénybe vett Szolgáltatás technikai paramétereinek módosítását igényelni Szolgáltatótól, feltéve, hogy az Előfizetőnek nincs lejárt díjtartozása. Szolgáltató a változtatást csak akkor jogosult megtagadni, ha a módosított Szolgáltatás nyújtásához nem áll rendelkezésére megfelelő kapacitása.
Az igénybe vett Szolgáltatások bővítése esetén a módosítás hatályba lépésének feltétele, hogy Előfizető a kapcsolódó díjtöbblet aktuális számlázási időszakra eső időarányos részét a Szolgáltató részére megfizesse. Az igénybe vett Szolgáltatások csökkentése esetén Előfizető díjvisszatérítésre nem jogosult.
Szolgáltató jogosult a Szolgáltatásra vonatkozó Díjszabást a piaci viszonyoknak és az általa igénybe vett közreműködők Díjszabásának figyelembevételével rendszeresen felülvizsgálni és szükség esetén módosítani. Szolgáltató a Díjszabás módosításáról annak hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően köteles írásban vagy emailben értesíteni Előfizetőt. A módosítás a már folyamatban lévő, díjfizetéssel már rendezett (havi vagy éves) tárgyidőszakban fizetendő díjakat nem érinti.
A Szolgáltató továbbá indokolt esetben igényelheti a Szerződés feltételeinek módosítását. Ez esetben a módosított szerződésszöveget (illetve a módosított szerződésre mutató hivatkozást) a Szolgáltató köteles az Előfizetőnek a módosítás hatályba lépését legalább 30 nappal megelőzően írásban vagy email útján elküldeni. Ha az Előfizető a Szerződést a Szolgáltató módosítási javaslatának elküldését követő 15 napon belül nem mondja fel rendes felmondással, úgy a Szolgáltató módosítási javaslata az Előfizető részéről elfogadottnak minősül.
A Szerződés bármilyen egyéb módosítása csak közös megegyezés alapján, írásban érvényes.

 

8. EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS KAPCSOLATTARTÁS
Előfizető és a Szolgáltató köteles együttműködni, ennek során Szerződés teljesülésével kapcsolatos minden lényeges körülményről másik Felet haladéktalanul írásban tájékoztatni. Sürgős esetben telefonon közölt üzeneteket kötelező írásban (visszaigazolt email útján vagy ajánlott levélben) megerősíteni.
Előfizető a Megrendelőlapon megadja a kapcsolattartó személy vagy személyek adatait és döntési jogosultságaikat.
Előfizető a Szolgáltatás megrendelése és igénybevétele során köteles valós adatokat megadni. Szolgáltató jogosult a megadott adatokat ellenőrizni, valamint belátása szerint további azonosító adatokat, illetve dokumentumokat bekérni Előfizetőtől. Ilyen irányú felhívás Előfizető általi elmulasztása esetén Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást felfüggeszteni vagy korlátozni.
Előfizető az erre a célra rendelt online szolgáltatási felületen jogosult a Megrendelőlapon megadott értesítési címeket megváltoztatni. Szolgáltató az Előfizető 8 nappal előre történő írásbeli értesítése mellett jogosult a Megrendelőlapon megadott értesítési címeket megváltoztatni.
Azokban az esetekben, ahol a Szerződés emailben történő közlést tesz lehetővé vagy ír elő, a másik Fél köteles visszaigazolni a Fél által megküldött email-üzenetek kézhezvételét. Az email-üzenet azonban a másik Fél visszaigazolása hiányában is kézbesítettnek minősül az elküldést követő 2. munkanapon, kivéve, ha az üzenet kézbesítésének meghiúsulását hibaüzenet jelezte vissza a küldő Fél felé.
Sürgős intézkedés szükségessége esetén Szolgáltató megkísérli felvenni a kapcsolatot Előfizetővel az Előfizető által megadott elérhetőségeken. Ha az Előfizető nem elérhető, úgy Szolgáltató – az Előfizető érdekeit is figyelembe véve – saját belátása szerint jár el, ennek keretében megteheti a szükségessé váló intézkedéseket. Ilyen esetben ezen intézkedésekre tekintettel Szolgáltató anyagi felelősséggel nem tartozik. Szolgáltató egyéb esetekben kizárólag Előfizető felhatalmazása esetén módosít vagy töröl Előfizető által feltöltött adatot.
Szolgáltató jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni a Szolgáltatás nyújtásában, Előfizető külön hozzájárulása nélkül is.
Előfizető a Szolgáltatást harmadik személyekre át nem ruházhatja Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül. E kötelezettség megszegése Előfizető súlyos szerződésszegésének minősül.

Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató egyes esetekben (pl. telefonos támogatáskérés esetén) az eljáró személy személyes adatait igényelheti és ellenőrizheti, és az igényelt (támogatási stb.) szolgáltatás nyújtását a sikeres azonosítástól teheti függővé.
A Szolgáltató jogosult az eszközei és hálózata biztonsága érdekében rendszereit felügyelni, indokolt esetben saját hálózata, az Előfizető és mások hálózata védelme érdekében rendkívüli és azonnali intézkedéseket foganatosíthat; ilyen esetben Előfizető az ezzel járó esetleges Szolgáltatáskorlátozás vagy egyéb kár esetén Szolgáltatóval szemben kárigényt nem érvényesíthet.
Szolgáltató együttműködik az eljáró hatóságokkal, bíróságokkal bármilyen jogsértés felderítése érdekében; ennek keretében Szolgáltató eleget tesz különösen az ilyen hatóságok vagy bíróságok esetleges adatszolgáltatási felhívásának. Ilyen esetben Előfizető kárigényt nem érvényesíthet.
Az Internet globális jellege miatt Előfizető elfogadja, hogy a Szolgáltatás során a Szolgáltatást ténylegesen igénybe vevő felhasználókra vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve használhatja a Szolgáltatást, valamint nyújthat bármilyen szolgáltatást a Szolgáltatás igénybe vételével.
Felek a Szerződéssel kapcsolatos vitás kérdésekre a magyar jogot rendelik alkalmazni.